2023-02-17 06:20Pressmeddelande

Kalmarhem uppnått energimål för 2030

Bild: PixabayBild: Pixabay

När Kalmarhem summerar 2022 står det klart att bostadsbolaget redan nu har uppnått det energimål som Sveriges allmännytta satt upp gällande minskad energianvändning för år 2030.

Det är Allmännyttans klimatinitiativ som senast år 2030 satt som mål att Sveriges allmännytta ska ha minskat sin energianvändning med 30 procent räknat från år 2007.

Det är fantastiskt kul att lyckas med det här i tider som annars präglas mycket av skenande energipriser och risk för brist på energi. Det är inte bara för egen ekonomisk del, för klimatets del utan även som en del i att säkra energiförsörjningen för hela Europa, säger Per Stephani, VD på Kalmarhem.

Energin som används i Kalmarhems fastigheter är numer bostadsbolagets femte största utsläppspost. Redan 2007 gick Kalmarhem med i Allmännyttans Skåneinitiativ som då hade som mål att effektivisera energianvändningen med 20% till 2016 jämfört med 2007 års nivå. När det var uppnått gick man med i nästa initiativ som då fick namnet Klimatinitiativet.

Det vi jobbat mest med är driftoptimering av våra fastigheter, säger Thom Renström, energiingenjör på Kalmarhem. Fastigheterna är övervakade och uppkopplade så att vi får larm när det är något som avviker. Utöver det är en av de största anledningarna till att vi når målet redan nu våra energieffektiva nyproduktioner som byggts de senaste åren. Kvarteret Tumlaren, som stod inflyttningsklart våren 2022, är till exempel väldigt energieffektivt och bidrar till att snittet sänks, fortsätter Thom.

Övriga åtgärder som gjorts i Kalmarhems fastighetsbestånd är fönsterbyten, tilläggsisolering av fasader, installation av solceller och värmeåtervinning från ventilationsluften. Moderna energisnåla tvättstugor och byte till LED-lampor är andra åtgärder som också gjort sitt när det kommer till minskad elanvändning.

Men än finns det mycket kvar att göra och Kalmarhem tar nu sikte mot nya mål och fortsätter sitt hårda arbete i kampen mot klimatutsläppen. Framöver kommer bland annat fortsatt fokus vara på injustering av värmesystemen i fastigheterna för att skapa jämnare temperaturer i våra lägenheter, säger Kalmarhem VD Per Stephani.

 

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Sveriges allmännytta https://www.sverigesallmannytta.se/
Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige.

 

Allmännyttans klimatinitiativ  https://www.sverigesallmannytta.se/allmannyttans-klimatinitiativ
Allmännyttans Klimatinitiativ är ett gemensamt upprop som startade under hösten 2018 för att minska utsläppen av växthusgaser. 192 bostadsföretag är anslutna och initiativets två övergripande mål är: En fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procent lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007) Genom att inspirera andra, utbyta erfarenheter och motivera varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig.


Om Kalmarhem

Vi hyr ut, förvaltar, utvecklar och bygger bostäder och lokaler i Kalmar i strävan mot en hållbar stadsutveckling. Vi vill ge alla, oavsett livssituation, som vill bo i Kalmar möjlighet till ett eget hem och känna den trygghet det skapar. Vår vision är att bidra till att Kalmar blir den tryggaste och mest hållbara kommunen i Sverige, där alla invånarna har ett hem och en livsmiljö som de trivs i och kan påverka. Med ca 5 300 bostäder varav 1200 studentbostäder och 29 000 kvm lokalyta är vi Kalmars största hyresvärd. Vi är 70 anställda som tillsammans skapar Hem till dig! Kalmarhem är ett allmännyttigt bostadsbolag och ägs i sin helhet av Kalmar kommun.

Kontaktpersoner

Per Stephani
VD
Per Stephani